Số
TT
Chủng loại sản phẩmĐiện ápĐVT Giá chưa VAT  Giá có VAT 10%
12345 6=(5*10%)
I

Cáp chống cháy  Dây Cu/Fr-PVC Cables 0.6/1kV – Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS -VINA

1Dây Cu/Fr-PVC 1.5 sqmm0.6/1kV Mét             5,340                 5,874
2Dây Cu/Fr-PVC 2 sqmm0.6/1kV Mét             6,840                 7,524
3Dây Cu/Fr-PVC 2.5 sqmm0.6/1kV Mét             8,320                 9,152
4Dây Cu/Fr-PVC 3.5 sqmm0.6/1kV Mét           11,900               13,090
5Dây Cu/Fr-PVC 4 sqmm0.6/1kV Mét           13,290               14,619
6Dây Cu/Fr-PVC 5.5 sqmm0.6/1kV Mét           17,880               19,668
7Dây Cu/Fr-PVC 6 sqmm0.6/1kV Mét           19,210               21,131
8Dây Cu/Fr-PVC 8 sqmm0.6/1kV Mét           25,070               27,577
9Dây Cu/Fr-PVC 10 sqmm0.6/1kV Mét           31,280               34,408
10Dây Cu/Fr-PVC 14 sqmm0.6/1kV Mét           41,450               45,595
11Dây Cu/Fr-PVC 16 sqmm0.6/1kV Mét           46,590               51,249
12Dây Cu/Fr-PVC 22 sqmm0.6/1kV Mét           65,010               71,511
13Dây Cu/Fr-PVC 25 sqmm0.6/1kV Mét           73,370               80,707
14Dây Cu/Fr-PVC 30 sqmm0.6/1kV Mét           85,240               93,764
15Dây Cu/Fr-PVC 35 sqmm0.6/1kV Mét         100,650             110,715
16Dây Cu/Fr-PVC 38 sqmm0.6/1kV Mét         109,430             120,373
17Dây Cu/Fr-PVC 50 sqmm0.6/1kV Mét         136,170             149,787
18Dây Cu/Fr-PVC 60 sqmm0.6/1kV Mét         172,660             189,926
19Dây Cu/Fr-PVC 70 sqmm0.6/1kV Mét         195,680             215,248
20Dây Cu/Fr-PVC 80 sqmm0.6/1kV         228,420             251,262
21Dây Cu/Fr-PVC 95 sqmm0.6/1kV Mét         271,180             298,298
22Dây Cu/Fr-PVC 100 sqmm0.6/1kV Mét         285,910             314,501
23Dây Cu/Fr-PVC 120 sqmm0.6/1kV Mét         340,410             374,451
24Dây Cu/Fr-PVC 125 sqmm0.6/1kV Mét         361,380             397,518
25Dây Cu/Fr-PVC 150 sqmm0.6/1kV Mét         420,170             462,187
26Dây Cu/Fr-PVC 185 sqmm         527,790
27Dây Cu/Fr-PVC 200 sqmm0.6/1kV Mét         571,320             628,452
28Dây Cu/Fr-PVC 240 sqmm0.6/1kV Mét         692,460             761,706
29Dây Cu/Fr-PVC 250 sqmm0.6/1kV Mét         723,140             795,454
30Dây Cu/Fr-PVC300 sqmm0.6/1kV Mét         867,930             954,723
31Dây Cu/Fr-PVC 325 sqmm0.6/1kV Mét         922,570           1,014,827
32Dây Cu/Fr-PVC 400 sqmm0.6/1kV Mét       1,113,480           1,224,828
33Dây Cu/Fr-PVC 500 sqmm0.6/1kV Mét       1,427,330           1,570,063
34Dây Cu/Fr-PVC 630 sqmm0.6/1kV Mét       1,839,210           2,023,131

Cu/PVC/Fr-PVC  2x Cables  0.6/1kV – Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS VINA

1Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×10.6/1kV Mét           13,380               14,718
2Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1.250.6/1kV Mét           14,070               15,477
3Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1.50.6/1kV Mét           16,910               18,601
4Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×20.6/1kV Mét           20,200               22,220
5Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×2.50.6/1kV Mét           23,430               25,773
6Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×3.50.6/1kV Mét           31,530               34,683
7Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×40.6/1kV Mét           34,430               37,873
8Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×5.50.6/1kV Mét           44,360               48,796
9Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×60.6/1kV Mét           47,210               51,931
10Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×70.6/1kV Mét           53,910               59,301
11Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×80.6/1kV Mét           59,520               65,472
12Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×100.6/1kV Mét           72,780               80,058
13Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×110.6/1kV Mét           69,710               76,681
14Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×140.6/1kV Mét           93,930             103,323
15Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×160.6/1kV Mét         104,540             114,994
16Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×220.6/1kV Mét         142,880             157,168
17Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×250.6/1kV Mét         160,370             176,407
18Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×350.6/1kV Mét         216,840             238,524
19Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×380.6/1kV Mét         236,400             260,040
20Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×500.6/1kV Mét         293,380             322,718
21Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×600.6/1kV Mét         368,310             405,141
22Dây Cu/PVC/Fr-PVC2x700.6/1kV Mét         418,200             460,020
23Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×800.6/1kV Mét         485,450             533,995
24Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×950.6/1kV Mét         574,900             632,390
25Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1000.6/1kV Mét         605,210             665,731
26Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1200.6/1kV Mét         719,490             791,439
27Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1250.6/1kV Mét         762,640             838,904
28Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1500.6/1kV Mét         884,530             972,983
29Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1850.6/1kV Mét       1,110,090           1,221,099
30Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×2000.6/1kV Mét       1,201,100           1,321,210
31Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×2400.6/1kV Mét       1,449,550           1,594,505
32Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×2500.6/1kV Mét       1,523,730           1,676,103
33Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×3000.6/1kV Mét       1,815,170           1,996,687
34Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×4000.6/1kV Mét       2,323,590           2,555,949

Cu/PVC/Fr-PVC  3x Cables  Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS -VINA

1Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×10.6/1kV Mét           17,270               18,997
2Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1.250.6/1kV Mét           18,230               20,053
3Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1.50.6/1kV Mét           21,920               24,112
4Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×20.6/1kV Mét           26,720               29,392
5Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×2.50.6/1kV Mét           31,420               34,562
6Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×3.50.6/1kV Mét           43,040               47,344
7Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×40.6/1kV Mét           47,300               52,030
8Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×5.50.6/1kV Mét           61,520               67,672
9Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×60.6/1kV Mét           65,680               72,248
10Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×7           75,570
11Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×80.6/1kV Mét           83,820               92,202
12Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×100.6/1kV Mét         124,820             137,302
13Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×110.6/1kV Mét           99,020             108,922
14Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×140.6/1kV Mét         134,500             147,950
15Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×160.6/1kV Mét         150,240             165,264
16Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×220.6/1kV Mét         207,040             227,744
17Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×250.6/1kV Mét         232,630             255,893
18Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300.6/1kV Mét         270,500             297,550
19Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×350.6/1kV Mét         350,210             385,231
20Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×380.6/1kV Mét         346,030             380,633
21Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×500.6/1kV Mét         427,010             469,711
22Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×600.6/1kV Mét         540,690             594,759
23Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×700.6/1kV Mét         611,180             672,298
24Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×800.6/1kV Mét         713,660             785,026
25Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×950.6/1kV Mét         846,040             930,644
26Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1000.6/1kV Mét         891,090             980,199
27Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1200.6/1kV Mét       1,058,760           1,164,636
28Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1250.6/1kV Mét       1,123,080           1,235,388
29Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1500.6/1kV Mét       1,304,070           1,434,477
30Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1850.6/1kV Mét       1,636,640           1,800,304
31Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×2000.6/1kV Mét       1,769,650           1,946,615
32Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×2400.6/1kV Mét       2,142,610           2,356,871
33Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×2500.6/1kV Mét       2,246,450           2,471,095
34Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×3000.6/1kV Mét       2,678,810           2,946,691
35Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×4000.6/1kV Mét       3,436,590           3,780,249

Cu/PVC/Fr-PVC 4 x Cables  – Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS -VINA

1Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×10.6/1kV Mét           21,400               23,540
2Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1.250.6/1kV Mét           22,660               24,926
3Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1.50.6/1kV Mét           27,410               30,151
4Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×20.6/1kV Mét           33,960               37,356
5Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×2.50.6/1kV Mét           40,140               44,154
6Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×3.50.6/1kV Mét           54,750               60,225
7Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×40.6/1kV Mét           60,400               66,440
8Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×5.50.6/1kV Mét           79,210               87,131
9Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×60.6/1kV Mét           84,710               93,181
10Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×70.6/1kV Mét           97,820             107,602
11Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×80.6/1kV Mét         108,740             119,614
12Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×100.6/1kV Mét         134,720             148,192
13Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×110.6/1kV Mét         128,450
14Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×140.6/1kV Mét         176,090             193,699
15Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×160.6/1kV Mét         197,040             216,744
16Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×220.6/1kV Mét         272,200             299,420
17Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×250.6/1kV Mét         308,060             338,866
18Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×300.6/1kV Mét         356,390             392,029
19Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×350.6/1kV Mét         418,910             460,801
20Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×380.6/1kV Mét         455,280             500,808
21Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×500.6/1kV Mét         563,890             620,279
22Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×600.6/1kV Mét         714,350             785,785
23Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×700.6/1kV Mét         808,320             889,152
24Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×800.6/1kV Mét         943,820           1,038,202
25Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×950.6/1kV Mét       1,117,630           1,229,393
26Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1000.6/1kV Mét       1,177,530           1,295,283
27Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1200.6/1kV Mét       1,401,000           1,541,100
28Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1250.6/1kV Mét       1,487,080           1,635,788
29Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1500.6/1kV Mét       1,727,370           1,900,107
30Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1850.6/1kV Mét       2,165,140           2,381,654
31Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×2000.6/1kV Mét       2,347,300           2,582,030
32Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×2400.6/1kV Mét       2,839,730           3,123,703
33Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×2500.6/1kV Mét       2,978,380           3,276,218
34Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×3000.6/1kV Mét       3,556,960           3,912,656
35Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×4000.6/1kV Mét       4,561,680           5,017,848

Cu/PVC/Fr-PVC 5 x Cables  Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS -VINA

1Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×10.6/1kV Mét           25,030               27,533
2Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1.250.6/1kV Mét           26,610               29,271
3Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1.50.6/1kV Mét           32,620               35,882
4Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×20.6/1kV Mét           41,090               45,199
5Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×2.5           48,740
6Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×3.50.6/1kV Mét           66,850               73,535
7Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×40.6/1kV Mét           74,000               81,400
8Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×5.50.6/1kV Mét           97,410             107,151
9Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×60.6/1kV Mét         104,230             114,653
10Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×70.6/1kV Mét         120,540             132,594
11Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×80.6/1kV Mét         134,120             147,532
12Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×100.6/1kV Mét         166,600             183,260
13Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×110.6/1kV Mét         177,950             195,745
14Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×140.6/1kV Mét         227,290             250,019
15Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×160.6/1kV Mét         244,190             268,609
16Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×220.6/1kV Mét         339,720             373,692
17Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×250.6/1kV Mét         382,310             420,541
18Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×300.6/1kV Mét         442,530             486,783
19Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×350.6/1kV Mét         522,810             575,091
20Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×380.6/1kV Mét         567,560             624,316
21Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×500.6/1kV Mét         703,690             774,059
22Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×600.6/1kV Mét         891,260             980,386
23Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×700.6/1kV Mét       1,009,880           1,110,868
24Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×800.6/1kV Mét       1,177,720           1,295,492
25Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×950.6/1kV Mét       1,394,470           1,533,917
26Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1000.6/1kV Mét       1,472,630           1,619,893
27Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1200.6/1kV Mét       1,751,500           1,926,650
28Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1250.6/1kV Mét       1,858,180           2,043,998
29Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1500.6/1kV Mét       2,156,330           2,371,963

Cu/PVC/Fr-PVC 3 x A +1 Cables 1 kV

1Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×4+2.50.6/1kV Mét           56,800               62,480
2Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×6+40.6/1kV Mét           80,260               88,286
3Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×10+60.6/1kV Mét         123,610             135,971
4Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×16+100.6/1kV Mét         183,470             201,817
5Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×25+160.6/1kV Mét         280,310             308,341
6Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×35+250.6/1kV Mét         391,230             430,353
7Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×50+350.6/1kV Mét         528,140             580,954
8Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×50+250.6/1kV Mét         500,430             550,473
9Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×70+500.6/1kV Mét         747,290             822,019
10Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×70+350.6/1kV Mét         711,480             782,628
11Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×95+500.6/1kV Mét         978,420           1,076,262
12Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×95+700.6/1kV Mét       1,040,820           1,144,902
13Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×120+950.6/1kV Mét       1,330,820           1,463,902
14Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×120+70       1,251,920
15Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×150+950.6/1kV Mét       1,573,970           1,731,367
16Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×150+1200.6/1kV Mét       1,644,840           1,809,324
17Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×185+1200.6/1kV Mét       1,975,800           2,173,380
18Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×185+1500.6/1kV Mét       2,056,140           2,261,754
19Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×240+1850.6/1kV Mét       2,670,800           2,937,880
20Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×240+1500.6/1kV Mét       2,562,340           2,818,574
21Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300+1500.6/1kV Mét       3,095,130           3,404,643
22Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300+1850.6/1kV Mét       3,209,990           3,530,989
23Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300+2400.6/1kV Mét       3,376,880           3,714,568
24Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×400+2400.6/1kV Mét       4,125,840           4,538,424
25Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×400+3000.6/1kV Mét       4,309,560           4,740,516

Cu/XLPE/Fr-PVC 1x Cables 0.6/1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×1.50.6/1kV Mét             7,790                 8,569
2Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×20.6/1kV Mét             9,380               10,318
3Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×2.50.6/1kV Mét           10,960               12,056
4Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×3.50.6/1kV Mét           14,260               15,686
5Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×40.6/1kV Mét           15,690               17,259
6Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×60.6/1kV Mét           21,780               23,958
7Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×80.6/1kV Mét           27,790               30,569
8Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×100.6/1kV Mét           34,160               37,576
9Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×140.6/1kV Mét           44,420               48,862
10Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×160.6/1kV Mét           49,630               54,593
11Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×220.6/1kV Mét           68,110               74,921
12Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×250.6/1kV Mét           76,570               84,227
13Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×300.6/1kV Mét           88,580               97,438
14Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×350.6/1kV Mét         104,100             114,510
15Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×380.6/1kV Mét         112,970             124,267
16Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×50         139,150
17Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×600.6/1kV Mét         176,240             193,864
18Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×700.6/1kV Mét         199,340             219,274
19Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×800.6/1kV Mét         232,290             255,519
20Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×950.6/1kV Mét         274,550             302,005
21Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×1000.6/1kV Mét         289,360             318,296
22Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×1200.6/1kV Mét         344,420             378,862
23Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×1250.6/1kV Mét         365,520             402,072
24Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×1500.6/1kV Mét         424,530             466,983
25Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×1850.6/1kV Mét         531,610             584,771
26Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×2000.6/1kV Mét         576,420             634,062
27Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×2400.6/1kV Mét         696,090             765,699
28Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×2500.6/1kV Mét         726,810             799,491
29Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×3000.6/1kV Mét         871,220             958,342
30Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×3250.6/1kV Mét         926,010           1,018,611
31Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×4000.6/1kV Mét       1,117,040           1,228,744
32Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×5000.6/1kV Mét       1,431,120           1,574,232
33Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×630       1,848,770

Cu/XLPE/Fr-PVC 2x Cables 1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×1.50.6/1kV Mét           16,130               17,743
2Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×20.6/1kV Mét           19,400               21,340
3Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×2.50.6/1kV Mét           22,890               25,179
4Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×3.50.6/1kV Mét           29,680               32,648
5Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×40.6/1kV Mét           32,560               35,816
6Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×60.6/1kV Mét           45,290               49,819
7Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×80.6/1kV Mét           57,500               63,250
8Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×100.6/1kV Mét           70,690               77,759
9Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×140.6/1kV Mét           91,780             100,958
10Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×160.6/1kV Mét         102,410             112,651
11Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×220.6/1kV Mét         140,510             154,561
12Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×250.6/1kV Mét         157,960             173,756
13Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×300.6/1kV Mét         182,600             200,860
14Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×350.6/1kV Mét         214,260             235,686
15Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×380.6/1kV Mét         232,560             255,816
16Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×500.6/1kV Mét         288,590             317,449
17Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×600.6/1kV Mét         365,190             401,709
18Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×700.6/1kV Mét         412,280             453,508
19Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×800.6/1kV Mét         481,830             530,013
20Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×950.6/1kV Mét         566,410             623,051
21Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×1000.6/1kV Mét         597,090             656,799
22Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×1200.6/1kV Mét         711,480             782,628
23Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×1250.6/1kV Mét         756,760             832,436
24Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×1500.6/1kV Mét         877,980             965,778
25Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×1850.6/1kV Mét       1,100,060           1,210,066
26Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×2000.6/1kV Mét       1,190,680           1,309,748
27Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×240       1,439,820
28Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×2500.6/1kV Mét       1,504,010           1,654,411
29Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×3000.6/1kV Mét       1,799,270           1,979,197
30Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×3250.6/1kV Mét       1,915,930           2,107,523
31Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×4000.6/1kV Mét       2,309,880           2,540,868
32Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×5000.6/1kV Mét       2,957,800           3,253,580
33Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×6300.6/1kV Mét       3,815,560           4,197,116

Cu/XLPE/Fr-PVC 3x Cables 0.6/1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×1.50.6/1kV Mét           21,300               23,430
2Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×20.6/1kV Mét           26,100               28,710
3Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×2.50.6/1kV Mét           30,750               33,825
4Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×3.50.6/1kV Mét           40,670               44,737
5Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×40.6/1kV Mét           44,920               49,412
6Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×60.6/1kV Mét           63,170               69,487
7Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×80.6/1kV Mét           81,590               89,749
8Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×100.6/1kV Mét         100,690             110,759
9Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×140.6/1kV Mét         131,650             144,815
10Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×160.6/1kV Mét         147,810             162,591
11Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×220.6/1kV Mét         203,800             224,180
12Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×250.6/1kV Mét         229,230             252,153
13Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×300.6/1kV Mét         265,820             292,402
14Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×350.6/1kV Mét         312,790             344,069
15Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×380.6/1kV Mét         342,310             376,541
16Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×500.6/1kV Mét         421,950             464,145
17Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×600.6/1kV Mét         534,900             588,390
18Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×700.6/1kV Mét         606,720             667,392
19Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×800.6/1kV Mét         707,280             778,008
20Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×950.6/1kV Mét         834,930             918,423
21Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×1000.6/1kV Mét         880,140             968,154
22Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×1200.6/1kV Mét       1,049,620           1,154,582
23Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×1250.6/1kV Mét       1,114,010           1,225,411
24Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×1500.6/1kV Mét       1,295,270           1,424,797
25Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×1850.6/1kV Mét       1,623,750           1,786,125
26Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×2000.6/1kV Mét       1,760,440           1,936,484
27Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×2400.6/1kV Mét       2,126,950           2,339,645
28Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×2500.6/1kV Mét       2,221,560           2,443,716
29Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×3000.6/1kV Mét       2,660,340           2,926,374
30Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×3250.6/1kV Mét       2,831,240           3,114,364
31Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×4000.6/1kV Mét       3,415,400           3,756,940
32Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×500       4,375,840
33Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×6300.6/1kV Mét       5,651,690           6,216,859

Cu/XLPE/Fr-PVC 4 x Cables 0.6/1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×1.50.6/1kV Mét           26,750               29,425
2Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×20.6/1kV Mét           33,030               36,333
3Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×2.50.6/1kV Mét           39,330               43,263
4Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×3.50.6/1kV Mét           52,390               57,629
5Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×40.6/1kV Mét           57,960               63,756
6Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×60.6/1kV Mét           82,100               90,310
7Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×80.6/1kV Mét         105,990             116,589
8Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×100.6/1kV Mét         131,360             144,496
9Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×140.6/1kV Mét         172,460             189,706
10Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×160.6/1kV Mét         193,860             213,246
11Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×220.6/1kV Mét         267,590             294,349
12Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×250.6/1kV Mét         301,400             331,540
13Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×300.6/1kV Mét         352,480             387,728
14Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×350.6/1kV Mét         414,880             456,368
15Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×380.6/1kV Mét         450,590             495,649
16Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×500.6/1kV Mét         556,520             612,172
17Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×600.6/1kV Mét         707,630             778,393
18Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×700.6/1kV Mét         802,430             882,673
19Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×800.6/1kV Mét         935,700           1,029,270
20Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×950.6/1kV Mét       1,105,540           1,216,094
21Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×1000.6/1kV Mét       1,165,050           1,281,555
22Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×1200.6/1kV Mét       1,391,750           1,530,925
23Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×1250.6/1kV Mét       1,477,700           1,625,470
24Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×1500.6/1kV Mét       1,714,860           1,886,346
25Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×1850.6/1kV Mét       2,153,890           2,369,279
26Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×200       2,333,410
27Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×2400.6/1kV Mét       2,822,200           3,104,420
28Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×2500.6/1kV Mét       2,960,290           3,256,319
29Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×3000.6/1kV Mét       3,533,780           3,887,158
30Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×3250.6/1kV Mét       3,775,060           4,152,566
31Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×4000.6/1kV Mét       4,535,550           4,989,105

Cu/XLPE/Fr-PVC 5 x Cables 0.6/1kV (Fr) (Flame retardant to IEC 332-1)

1Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×1.50.6/1kV Mét           32,400               35,640
2Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×20.6/1kV Mét           40,170               44,187
3Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×2.50.6/1kV Mét           47,820               52,602
4Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×3.50.6/1kV Mét           64,010               70,411
5Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×40.6/1kV Mét           70,970               78,067
6Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×60.6/1kV Mét         101,000             111,100
7Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×80.6/1kV Mét         130,860             143,946
8Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×100.6/1kV Mét         162,360             178,596
9Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×140.6/1kV Mét         214,410             235,851
10Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×160.6/1kV Mét         240,410             264,451
11Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×22         334,730
12Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×250.6/1kV Mét         377,670             415,437
13Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×300.6/1kV Mét         437,820             481,602
14Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×350.6/1kV Mét         515,670             567,237
15Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×380.6/1kV Mét         560,880             616,968
16Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×500.6/1kV Mét         693,920             763,312
17Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×600.6/1kV Mét         883,090             971,399
18Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×700.6/1kV Mét       1,001,390           1,101,529
19Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×800.6/1kV Mét       1,170,030           1,287,033
20Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×950.6/1kV Mét       1,379,840           1,517,824
21Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×1000.6/1kV Mét       1,457,040           1,602,744
22Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×1200.6/1kV Mét       1,738,000           1,911,800
23Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×1250.6/1kV Mét       1,844,300           2,028,730
24Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×1500.6/1kV Mét       2,143,190           2,357,509
25Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×1850.6/1kV Mét       2,693,160           2,962,476
26Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×2000.6/1kV Mét       2,913,380           3,204,718
27Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×2400.6/1kV Mét       3,524,170           3,876,587
28Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×2500.6/1kV Mét       3,700,540           4,070,594
29Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×3000.6/1kV Mét       4,413,090           4,854,399

Cu/XLPE/Fr-PVC 3 x A + 1 Cables 1kV (Fr) (Flame retardant to IEC 332-1)

1Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×4+2.50.6/1kV Mét           54,670               60,137
2Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×6+40.6/1kV Mét           77,540               85,294
3Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×10+60.6/1kV Mét         120,680             132,748
4Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×16+100.6/1kV Mét         179,810             197,791
5Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×25+160.6/1kV Mét         277,070             304,777
6Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×35+250.6/1kV Mét         387,630             426,393
7Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×50+350.6/1kV Mét         521,700             573,870
8Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×50+250.6/1kV Mét         493,970             543,367
9Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×70+50         741,140
10Dây Cu/XLPE/Fr-PVC3x70+350.6/1kV Mét         704,850             775,335
11Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×95+500.6/1kV Mét         970,680           1,067,748
12Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×95+700.6/1kV Mét       1,030,780           1,133,858
13Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×120+950.6/1kV Mét       1,319,620           1,451,582
14Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×120+700.6/1kV Mét       1,244,510           1,368,961
15Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×150+950.6/1kV Mét       1,564,790           1,721,269
16Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×150+1200.6/1kV Mét       1,636,240           1,799,864

Cu/XLPE/Fr-PVC  1x A Cable 0.6/1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×1.50.6/1kV Mét             9,060                 9,966
2Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×2.50.6/1kV Mét           12,450               13,695
3Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×40.6/1kV Mét           17,420               19,162
4Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×60.6/1kV Mét           23,800               26,180
5Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×100.6/1kV Mét           36,580               40,238
6Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×160.6/1kV Mét           52,340               57,574
7Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×250.6/1kV Mét           79,870               87,857
8Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×350.6/1kV Mét         107,810             118,591
9Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×500.6/1kV Mét         143,390             157,729
10Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×700.6/1kV Mét         204,370             224,807
11Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×950.6/1kV Mét         280,370             308,407
12Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×1200.6/1kV Mét         350,890             385,979
13Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×1500.6/1kV Mét         431,670             474,837
14Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×1850.6/1kV Mét         539,500             593,450
15Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×2400.6/1kV Mét         705,060             775,566
16Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×3000.6/1kV Mét         881,270             969,397
17Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×4000.6/1kV Mét       1,128,400           1,241,240
18Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×5000.6/1kV Mét       1,443,930           1,588,323
19Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×6300.6/1kV Mét       1,863,400           2,049,740

Cu/XLPE/Fr-PVC  2 x A Cable 0.6/1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×1.50.6/1kV Mét           21,440               23,584
2Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×2.50.6/1kV Mét           28,570               31,427
3Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×40.6/1kV Mét           39,190               43,109
4Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×60.6/1kV Mét           52,560               57,816
5Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×100.6/1kV Mét           79,200               87,120
6Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×160.6/1kV Mét         111,710             122,881
7Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×250.6/1kV Mét         169,140             186,054
8Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×350.6/1kV Mét         226,790             249,469
9Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×500.6/1kV Mét         301,460             331,606
10Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×700.6/1kV Mét         425,820             468,402
11Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×95         581,930
12Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×1200.6/1kV Mét         728,740             801,614
13Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×1500.6/1kV Mét         898,590             988,449
14Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×1850.6/1kV Mét       1,121,850           1,234,035
15Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×2400.6/1kV Mét       1,465,730           1,612,303
16Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×3000.6/1kV Mét       1,827,360           2,010,096
17Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×4000.6/1kV Mét       2,342,300           2,576,530

Cu/XLPE/Fr-PVC  3 x A Cable 0.6/1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×1.50.6/1kV Mét           27,500               30,250
2Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×2.50.6/1kV Mét           37,770               41,547
3Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×40.6/1kV Mét           53,160               58,476
4Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×60.6/1kV Mét           72,470               79,717
5Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×100.6/1kV Mét         111,690             122,859
6Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×160.6/1kV Mét         159,490             175,439
7Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×250.6/1kV Mét         243,970             268,367
8Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×350.6/1kV Mét         329,350             362,285
9Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×500.6/1kV Mét         438,110             481,921
10Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×700.6/1kV Mét         625,770             688,347
11Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×950.6/1kV Mét         856,810             942,491
12Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×1200.6/1kV Mét       1,074,230           1,181,653
13Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×1500.6/1kV Mét       1,323,390           1,455,729
14Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×1850.6/1kV Mét       1,653,260           1,818,586
15Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×2400.6/1kV Mét       2,162,200           2,378,420
16Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×3000.6/1kV Mét       2,698,660           2,968,526
17Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×4000.6/1kV Mét       3,459,010           3,804,911

Cu/XLPE/Fr-PVC  4 x A Cable 0.6/1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×1.50.6/1kV Mét           34,300               37,730
2Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×2.50.6/1kV Mét           47,660               52,426
3Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×4           67,610
4Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×60.6/1kV Mét           93,590             102,949
5Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×100.6/1kV Mét         144,980             159,478
6Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×160.6/1kV Mét         208,550             229,405
7Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×250.6/1kV Mét         320,470             352,517
8Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×350.6/1kV Mét         433,680             477,048
9Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×500.6/1kV Mét         577,670             635,437
10Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×700.6/1kV Mét         828,110             910,921
11Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×950.6/1kV Mét       1,135,280           1,248,808
12Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×1200.6/1kV Mét       1,425,670           1,568,237
13Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×1500.6/1kV Mét       1,753,350           1,928,685
14Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×1850.6/1kV Mét       2,194,430           2,413,873
15Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×2400.6/1kV Mét       2,868,480           3,155,328
16Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×3000.6/1kV Mét       3,585,960           3,944,556
17Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×4000.6/1kV Mét       4,597,210           5,056,931

Cu/XLPE//PVC/DATA/Fr-PVC  1C x A Cable 1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 1500.6/1kV Mét         461,880             508,068
2Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 1850.6/1kV Mét         572,400             629,640
3Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 2400.6/1kV Mét         741,550             815,705
4Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 3000.6/1kV Mét         921,330           1,013,463
5Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 4000.6/1kV Mét       1,176,700           1,294,370
6Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 5000.6/1kV Mét       1,497,520           1,647,272
7Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 6300.6/1kV Mét       1,923,670           2,116,037

Cu/XLPE//PVC/AWA/Fr-PVC  1C x A Cable 1kV (Fr1) ( Fire Resitance to IEC 331)

1Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 60.6/1kV Mét           36,540               40,194
2Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 100.6/1kV Mét           50,380               55,418
3Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 160.6/1kV Mét           66,900               73,590
4Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 250.6/1kV Mét           96,460             106,106
5Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 35         125,830
6Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 500.6/1kV Mét         168,220             185,042
7Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 700.6/1kV Mét         232,400             255,640
8Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 950.6/1kV Mét         311,320             342,452
9Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 1200.6/1kV Mét         391,470             430,617
10Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 1500.6/1kV Mét         475,020             522,522
11Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 1850.6/1kV Mét         587,700             646,470
12Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 2400.6/1kV Mét         758,550             834,405
13Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 3000.6/1kV Mét         937,700           1,031,470
14Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 4000.6/1kV Mét       1,208,120           1,328,932
15Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 5000.6/1kV Mét       1,532,070           1,685,277
16Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 6300.6/1kV Mét       1,959,890           2,155,879
Bình chọn page