Cáp LS-VINA

Cáp chống bén cháy LS-VINA (1)

Cáp chống cháy LS-VINA (2)

Cáp điều khiển LS-VINA

Cáp trung thế LS-VINA (7)

Dây và cáp hạ thế LS-VINA (9)

Đồng trần LS-VINA (1)

Danh mục sản phẩm

Cáp chống cháy LS-VINA Cu/XLPE /Fr-PVC 2×1.5 sqmm – IEC 60331

Cáp chống cháy LS-VINA Cu/XLPE /Fr-PVC 2×2.5 sqmm – IEC 60331

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 sqmm 12/20(24) kV

960,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 sqmm 12/20(24) kV

1,800,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×50 sqmm 12/20(24) kV

480,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70 sqmm 12/20(24) kV

660,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×95 sqmm 12/20(24) kV

800,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/Sehh/DSTA/PVC 3×50 sqmm 12/20(24) kV

630,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/Sehh/DSTA/PVC 3×70 sqmm 12/20(24) kV

825,000

Cu 50 sqmm – Đồng trần LS-VINA

Cu/PVC/PVC 3×1.5 sqmm – LS-VINA

Cu/XLPE/PVC 240- 0.6-1(1.2)KV

Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 300 sqmm-12-20(24)KV

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 sqmm 12/20(24) kV – LS-VINA

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70+50qmm – 0.6-1(1.2)KV – LS-VINA

Dây cáp LS-VINA Cu/PVC 1.5 sqmm – cuộn 200m

700,000

Dây cáp LS-VINA Cu/PVC 2.5 sqmm – cuộn 200m

1,120,000

Dây cáp LS-VINA Cu/PVC 4.0 sqmm – cuộn 200m

1,600,000

Dây cáp LS-VINA Cu/PVC 6.0 sqmm – cuộn 200m

2,236,000